SAMARBETSAVTAL
mellan
E-commerce Park of Sweden AB
och
“Inkubatorbolagets namn”

Bakgrund
E-commerce Park Of Sweden AB, 556991-7056, Vasatorpsvägen 1E, 254 57 Helsingborg, kallat E-handelsparken, bedriver som en del av sin verksamhet affärsutveckling av e-handelsbolag, kallat Inkubatorn. E-handelsbolaget AB, XXXXXX-XXXX, Postadress, Postnummer, Ort, kallat Inkubatorbolaget, bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamhet inom e-handel. Inkubatorbolaget företräds av en eller flera entreprenörer, kallat Entreprenören.

E-handelsparken har i en urvalsprocess identifierat att Inkubatorbolaget och Entreprenören har tillväxtpotential och förutsättningar för att bygga en livskraftig verksamhet inom ehandel. Parterna har därför enats om att inleda ett samarbete avseende Inkubatorbolagets medverkan i E-handelsparkens Inkubatorprogram.

Syfte och omfattning
Det finns inga ekonomiska åtaganden mellan parterna avseende samarbetet som regleras i detta avtal. Syftet med avtalet är endast att reglera sammarbetsformen mellan E-handelsparken och Inkubatorbolaget under den tid som Inkubatorbolaget deltager i Ehandelsparkens Inkubatorprogram. Detta avtal berör inte andra avtal som Inkubatorbolaget eller Entreprenören tecknar med E-handelsparken.

Värdegrund
Samarbetet mellan parterna baseras helt och hållet på frivillig grund där båda parter förväntas vara lika engagerade och drivande. Öppenhet, Transparens och Engagemang ska prägla båda parters arbete i Inkubatorn och i det samarbete som sker med övriga bolag inom Inkubatorn och E-handelsparken, i aktiviteter annordnade av E-handelsparken och Partners, och i samverkan med övriga delar av “e-handelscommunityn” i Sverige enligt bilaga 1, Manifestet.

Målsättning
E-handelsparkens målsättning är att under Inkubatorprogrammet på allra bästa sätt stötta och vägleda entreprenören inom alla delar rörande affärsutveckling av Inkubatorbolagets e-handelsverksamhet. Efter genomfört Inkubatorprogram är målsättningen att Inkubatorbolaget och Entreprenören ska ha förutsättningar att på egen hand fortsätta bedriva en ekonomiskt sund och tillväxtorienterad verksamhet inom e-handel.

Entreprenörens målsättning är att på allra bästa sätt vara aktiv och engagerad i Inkubatorprogrammet och i E-handelsparkens övriga aktiviteter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Inkubatorbolagets tillväxt och framtid. Efter genomfört Inkubatorprogram är Entreprenörens målsättningen att ha tillgodogjort sig utökade kunskaper inom e-handel, ha byggt ett nätverk av personer och verksamheter som är till nytta för Inkubatorbolagets fortlevnad och utveckling samt aktivt ha tagit plats i “e-handelscommunityn” i Sverige.

Åtagande för E-handelsparken

 • Att erbjuda Inkubatorbolaget en plats i Inkubatorn utan några andra ekonomiska åtaganden gentemot E-handelsparken än de kostnader som Inkubatorbolaget själv tar beslut om i samband med de aktiviteter som E-handelsparken erbjuder.
 • Att erbjuda Inkubatorbolaget vägledning i sitt projekt genom att tillhandahålla en projektledare, kallat Inkubatoransvarig.
 • Att erbjuda Inkubatorbolaget en mötesplats för möten med Inkubatoransvarig och övriga Inkubatorbolag.
 • Att erbjuda Inkubatorbolaget uppföljning och vägledning i sitt projekt genom regelbundet återkommande möten, både enskilt och i grupp.
 • Att erbjuda Inkubatorbolaget affärsutvecklande möten och aktiviteter tillsammans med de andra Inkubatorbolagen, andra företag och andra e-handlare.
 • Att vid behov av expertis erbjuda Inkubatorbolaget att få träffa och rådfråga E-handelsparkens Advisory board och Partnerföretag.
 • Att erbjuda Inkubatorbolaget tillgång till E-handelsparkens övriga upparbetade nätverk av kunniga personer och bolag med tjänster som kan stödja Inkubatorbolagets utveckling.
 • Att synliggöra, och i den utsträckning det är möjligt marknadsföra, Inkubatorbolaget och dess verksamhet inom “e-handelscommityn” i Sverige.
 • Att i största möjliga utsträckning vid varje givet tillfälle verka för att Inkubatorbolaget och Entreprenören kan uppnå sina målsättningar under Inkubatorprogrammet.

Åtagande för inkubatorföretaget

 • Att följa och hedra E-handelsparkens värdegrund där vi delar kunskap, är öppna och hjälps åt över bolags- och verksamhetsgränserna.
 • Att arbeta engagerat och dedikerat med sitt projekt under hela tiden i Inkubatorn.
 • Att deltaga i, och vara väl förberedd och fokuserad, på de inplanerade veckomötena i Inkubatorn (obligatoriskt).
 • Att deltaga i så många övriga aktiviteter som möjligt som erbjuds genom E-handelsparkens försorg, både på plats i E-handelsparken men även på övriga platser i Sverige.
 • Att vara aktiv, engagerad och deltagande på plats i E-handelsparken och i dialogen med E-handelsparken och Inkubatorn.
 • Att fullfölja de uppgifter och tillhandahålla den information och dokumentation som kan efterfrågas av E-handelsparken för att kunna genomföra Inkubatorn.
 • Att aktivt verka för att sprida kunskap om e-handel, E-handelsparken och Inkubatorn.
 • Att efter avslutat Inkubatorprogram delta i utvärdering av Inkubatorns verksamhet.
 • Att i största möjliga utsträckning vid varje givet tillfälle verka för att E-handelsparken kan uppnå sina målsättningar med Inkubatorn.

Marknadsföring
E-handelsparken medger att Entreprenören efter Inkubatorprogrammet använder sig av E-handelsparkens logotyp, namn, allmänt känd information om E-handelsparken och sitt intyg om deltagande i E-handelsparkens Inkubator i sin personliga levnadsberättelse (CV).

Inkubatorbolaget medger att E-handelsparken under och efter Inkubatorprogrammet får använda Entreprenörens- och Inkubatorbolagets namn, logotyp och allmänt känd information om bolagets verksamhet i sin marknadsföring.

All annan användning av någon parts logotyp, namn eller information är inte tillåten utan särskilt medgivande från den andre parten.

Uppsägning
Uppsägningstid på detta avtal är en vecka. Ingen part kan oavsett orsak kräva någon form av ersättning från den andre parten i händelse av uppsägning av detta avtal med annat än att det tecknats en separat överenskommelse om detta.

Uppsägning av detta avtal kan göras av Entreprenören på valfri grund.

Uppsägning av detta avtal kan göras av E-handelsparken bla
– ifall Entreprenörens åtaganden enligt punkt 6 trots upprepade påpekande inte åtföljs
– ifall Entreprenören lämnar Inkubatorbolaget
– ifall Inkubatorbolaget väsentligt ändrar inriktning på sin affärsverksamhet
– ifall Inkubatorbolaget hamnar på obestånd och inte bedöms kunna bedriv en sund affärsverksamhet
– ifall att E-handelsparken hamnar på obestånd eller att finansiering för att driva Inkubatorn inte kan uppnås

Manifest för E-commerce Park of Sweden

Syftet med Parken är att skapa en levande och inspirerande plats att jobba i, besöka och vara en del av. För att uppnå det måste vi alla ha samma grundinställningar till kunskap och branschen i stort.

Vi behandlar alla lika

I Parken är man inte olika viktiga baserat på sin omsättning eller erfarenhet. När man kommer in i Parken är man en jämlike. Vi dömer inte nya e-handlare och vi hyllar inte erfarna e-handlare. Vi gör alla samma saker, men i olika skala, våra problem är de samma i grunden.

Vi är öppna

I Parken delar man sin kunskap, man har inte hemliga lösningar som man inte delar med sig av om en kollega behöver hjälp. Man berättar både om mot- och medgångar, man är ärlig och transparent. Ordet sekretessavtal finns inte i vår ordbok.

Vi ger villkorslöst

Kunskap kostar inte pengar i Parken, vi sitter inte i Parken för att sälja kunskap till våra kollegor. Vi delar kunskap för att växa som människor själva, för att validera våra egna idéer och för tillfredsställelsen av att se någon annan lyckas med sitt företag.

Vi har inga konkurrenter

Det finns inga konkurrenter i Parken, vi är alla e-handlare. Vi är kollegor och vi ser inte en granne som ett hot mot vår verksamhet utan som en möjlighet att ihop med denne kunna växa snabbare eller göra bättre saker. De som jobbar i samma bransch som oss är de som kan hjälpa oss mest, och också de vi kan hjälpa mest. E-handeln växer varje år, det finns plats för oss alla.

Vi är konstruktiva

När något inte är som vi vill, då säger vi det och föreslår hur det kan göras bättre. Om det så handlar om en granne eller om Parken i stort. Vi är en organism, vi måste alla hitta den bästa vägen för oss att gå framåt.

×