integritetspolicy

integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (DSF) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.

Vad är en personuppgift?

Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde.

E-Commerce Park of Sweden AB har fastslagit följande integritetspolicy 13 maj 2018 för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter. Om något är svårt att förstå eller otydligt – tveka aldrig att höra av dig till oss på info@ecommercepark.se

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

E-Commerce Park of Sweden AB (nedan kallad E-Commerce Park) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att E-Commerce Park ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. E-Commerce Park behandlar personuppgifter för:

Utskick av nyhetsbrev

För de som anmält sig till E-Commerce Park nyhetsbrev, sparas mailuppgifter. Detta gör vi för att hålla dig uppdaterad på vad som händer hos oss, kunna erbjuda dig unika erbjudanden samt delge information om det senaste nytt inom e-handel samt bolagen i vårt community. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet. (Avtal/Samtycke)

Information till våra hyresgäster

Namn, bolag, telefonnummer och mailadress hanteras i syfte att kunna hålla hyresgäster och medlemskaps innehavare uppdaterade kring förändringar på E-Commerce Park samt kunna delge viktig information. Vidare för att även kunna nå personen i fråga för att kunna erbjuda hjälp och service vid behov och efterfrågan av detta. (Avtal)

Anmälningar till event

I samband med anmälningar till event samlar vi in namn, ev. företag och e-postadress. Detta syftar till att kunna komma i kontakt med deltagare i förberedande syfte för att kunna delge information kring eventet/tillställningen. Vidare för att efter event/tillställning kunna följa upp aktiviteten samt möjliggöra fortsatt kontakt vid kommande likartade tillställningar. (Gemensamt Intresse)

Nyckelkvittenser

I samband med att hyresgäst eller anställd hos en hyresgäst kvitterar ut en nyckel, signeras en nyckelkvittens med uppgifter om: namn, företag, telefonnummer samt e-post. Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i kontakt med dig i frågor som rör vår verksamhet. Det är också en säkerhet för våra hyresgäster för att kunna veta vilka som rör sig i våra gemensamma områden. Uppgifterna lagras i lösenordsskyddad molntjänst. (Avtal)

Mailkonversationer

Vi sparar våra mailkonversationen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter i syfte att administrera vår affärsrelation.

Bokningar

Vi sparar bokningar i vårt system i syfte att skapa statistik samt följa trender. (Intresse)

Bokföring

Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag. (Rättslig förpliktelse)

Betallösningar

I samband med betalning samlar tredjepart PayPal in betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare). Vid fakturering och avtal som löper under tid, sparas fakturauppgifter samt referensperson i enlighet med bokföringslagen. (Avtal)

Fotografier

I syfte att skapa marknadsföringsmaterial i både tryckta och digitala kanaler tar vi mycket foton i våra lokaler samt under olika tillställningar. Vill man inte vara med på bild går det alltid bra att kontakta info@ecommercepark.se. Vidare informerar vi alltid muntligt vid fototillfället, i syfte att i tidigast möjliga skede ge möjlighet att avstå från att fotograferas eller publiceras.

Vilka delar vi personuppgifter med?

E-Commerce Park säljer aldrig vidare uppgifter eller delar till tredje part utan berördas tillåtelse. Vid externa uppdrag har deltagare alltid möjligheten att neka eventuellt delande av uppgifter mot E-Commerce Parks uppdragsgivare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

E-Commerce Park kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund till E-Commerce Park har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende bolagets behandling av dina personuppgifter. E-Commerce Park ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har också rätt att bli raderad:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

– Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

– Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt

– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Uppdatering

Integritetspolicyn kan med tiden behöva uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av E-Commerce Parks integritetspolicy på vår hemsida.

Om du vill veta mer

Har du frågor om E-Commerce Parks personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du E-Commerce Parks personal på info@ecommercepark.se

Senast uppdaterad: 2020.07.17